#Kanon

Treść regulaminu

Do zapoznania i akceptacji, a w razie dodatkowych pytań chętnie podpowiemy 🙂

Właścicielem sklepu internetowego www.loveoff.pl jest firma Carbon Swim Paweł Lisowski z siedzibą w: 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 24/ 4. REGON:384713337. NIP: 7961187061. 

 

Art. 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu.
 2. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat lub osoby, które ukończyły lat 13, za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych w bazie sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu.
 4. Klienci rejestrujące się w sklepie oraz dokonujący tu zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak praw już nabytych przez kupującego, czyli zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych już do realizacji.
 7. Zakazuje się osobom korzystającym ze sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np.: w opiniach o produkcie) lub w inny sposób.

.............

Art. 3 Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez kupującego jest podanie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, które umożliwią przesłanie zakupionego towaru.
 2. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z kupującym w celu weryfikacji danych. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie zostanie po 7 dniach anulowane.
 3. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie do 3 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach. Przesyłki są dostarczane zazwyczaj w ciągu 2 dni od ich nadania.
 4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, zaś sklep zwróci w całości dokonaną przez kupującego wpłatę. Zamiast zwrotu pieniędzy kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub na zakup innego towaru.
 5. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, którą kupujący otrzyma wraz z towarem lub w oddzielnej korespondencji, także jako skan lub w wersji elektronicznej, wysłanej pocztą e-mail.
.............

Art. 5 Reklamacja i gwarancja

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru w ciągu 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez kupującego).
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową kupna-sprzedaży rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail na adres: info@loveoff.pl. Pobierz formularz reklamacyjny tutaj.
 4. W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji na powyższy adres e-mail, klient otrzyma Formularz Reklamacyjny, który wypełniony należy na własny koszt wysłać wraz z reklamowanym produktem na adres podany w formularzu.        
 5. Kupujący może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiarowych kosztów.
 6. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności lub wadliwości towaru, jeżeli używał towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, zwłaszcza jeśli nie stosował się do wskazówek dotyczących sposobu prania i pielęgnacji, znajdujących się w opisie lub metkach każdego produktu.
 8. Sklep udziela na każdy zakupiony towar trzymiesięcznej gwarancji. W przypadku, gdyby okazało się, że towar jest wadliwy, sklep na podstawie gwarancji wymieni towar na wolny od wad lub zwróci pieniądze, gdy będzie to niemożliwe.
 9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.
.............

Art. 2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej sklepu można składać przez całą dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie sklepu.
 3. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez sklep.
 4. Sklep ma możliwość dodatkowej telefonicznej lub mailowej weryfikacji i potwierdzenia zamówienia.
 5. Anulowanie zamówienia przez kupującego jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji/ do wysyłki. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem sklepu na adres: info@loveoff.pl
 6. Sklep udostępnia jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

         - przelewem na rachunek bankowy sklepu (towar wysyłany będzie po zaksięgowaniu na firmowym rachunku bankowym      pełnego wynagrodzenie za towar i ustalonych kosztów przesyłki),

         - e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU (towar wysyłany będzie po zaksięgowaniu na firmowym rachunku bankowym pełnego wynagrodzenie za towar i ustalonych kosztów przesyłki).

Numer rachunku bankowego (Pekao S.A.): 63124010401111001094274502.

.............

Art. 4 Wysyłka zakupionego towaru

 1. Zakupiony towar do kupującego zostanie wysłany przez InPost.
 2. Paczkę z towarem dostarczy kurier InPost pod wskazany adres lub będzie można odebrać ją we wskazanym przez kupującego paczkomacie InPost.
 3. Koszt wysyłki zakupionego towaru ponosi kupujący.
 4. Koszt wysyłki wynosi 15 PLN brutto za każdą paczkę o wymiarach: max. 8 x 38 x 64 cm.
 5. Możliwe są także inne formy dostarczenia towaru do kupującego po ustaleniu i zgodzie na takie przez kupującego i sklep.
 6. W przypadku uszkodzenia przesyłki sklep zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym sklepu. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa kupującego do złożenia reklamacji, ale może utrudnić ustalenie strony odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
.............

Art. 6 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: info@loveoff.pl. W odpowiedzi kupujący otrzyma Formularz Zwrotu/ Wymiany, który wypełniony należy wysłać wraz ze zwracanym/ wymienianym produktem na adres podany w formularzu.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt.
 4. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.
 5. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wobec takich kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Zarówno produkty zwracane jak i wymieniane na inne nie mogą być używane.
 7. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.
.............

Art. 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o Ochronie Praw Konsumentów oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.
 2. Sklep ma prawo zmienić Regulamin. Zamówienia złożone przez kupujących realizowane są według postanowień Regulaminu, obowiązujących w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień kupującego, będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży zawieranych pomiędzy sklep z kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

Get Your Perfect Style

Proudly powered by Wpopal.com