# POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
Firma Carbon Swim Paweł Lisowski z siedzibą w Warszawie, która jest właścicielem marki Love Off, podchodzi bardzo poważnie do Polityki Prywatności. Działamy zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), GDPR (General Data Protection Regulation), stanowiącym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych.

Przy działaniu sklepu i strony internetowej firma stosuje wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Ewentualne wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nasz sklep danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi dalszą naszą komunikację.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych sklepu i strony internetowej www.loveoff.pl jest firma Carbon Swim Paweł Lisowski z siedzibą w: 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 24/ 4. REGON:384713337. NIP: 7961187061.

Cele przetwarzania danych osobowych 

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy czynności i operacje wykonywane na danych Klientów/ Użytkowników, w tym przechowywanie i analizę na potrzeby usług sklepu i strony internetowej, a w szczególności w celu prawidłowego wykonywania zawartych umów sprzedaży i/ lub wysyłki zamówionych materiałów promocyjnych i reklamowych. 

Dane osobowe podawane przy rejestracji konta Klienta/ Użytkownika, przy dokonaniu zakupu lub przy udzieleniu zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych są niezbędne do poprawnej rejestracji konta, do wystawienia dowodu zakupu (paragonu lub faktury), do wysyłki produktu do Klienta, do wysyłki zamówionych materiałów promocyjnych lub reklamowych. Przetwarzane dane to: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr tel., dane adresowy firmy do faktury. Każdy Klient/ Użytkownik, w każdej chwili może zażądać usunięcia jego danych z systemu. W razie takiej potrzeby prosimy o kontakt na e-mail: info@loveoff.pl.

Ponadto informujemy, że każdemu Klientowi/ Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że zostały naruszone przepisy RODO.

Dane osobowe będą udostępniane operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, usługi prawne, księgowe oraz innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie RODO, w celu prawidłowego działania sklepu i strony internetowej oraz w celu prawidłowej obsługi zakupów dokonanych przez Klientów/ Użytkowników.

Dane osobowe Klientów / Użytkowników nie będą przekazywanie odpłatnie lub nieodpłatnie stronom trzecim, w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Termin przechowywania danych

Dane osobowe Klientów / Użytkowników będą przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne w celu prawidłowej obsługi zakupów dokonanych przez Klientów/ Użytkowników lub tak długo jak wymagać będą tego przepisy prawa, a zwłaszcza wymogi wynikające z przepisów podatkowych, księgowych, wynikający z obowiązujących umów z Klientami/ Użytkownikami. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.

Proudly powered by Wpopal.com